Vedtægter

Vedtægterne er senest ændret ved Generalforsamling den 19. Marts 2024

Vedtægter for Københavns Kajakpoloklub

 

§1.Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Københavns Kajakpolo Klub.

Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Københavns kommune. 

Stk. 3. Foreningen er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund.

 

§2.Formål

Stk. 1. Foreningens primære formål er at samles i fællesskabets trivsel og forståelse af sporten, samt at træne og udbrede kendskabet til Kajakpolo i Danmark. Sekundært, at give medlemmerne en alsidig og meningsfyldt fritidsinteresse.

Stk. 2. Der skal foreligge en beskrivelse af bestyrelsens opgaver (årshjul) og instruktørers ageren i klubben. Disse udarbejdes af bestyrelsen.

 

§3.Medlemskab

Stk. 1. Medlemskab er muligt for enhver ed interesse i klubben og dens formål, dog skal vedkommende være fyldt 8 år, jf. §3 stk. 3, 5 og 6. Al træning sker på det enkelte medlems eget ansvar.

Stk. 2A. Støttemedlemskab (passivt medlemskab). Ved et støttemedlemskab kan medlemmet på lige fod med almindelige medlemmer deltage i sociale arrangementer. Som støttemedlem har man ikke stemmeret på generalforsamlingen, men må gerne deltage. Et støttemedlem kan ikke deltage i træning, anvende klubbens udstyr eller opbevare eget udstyr i klubben. Som støttemedlem må man ikke deltage i Danmarksturneringen for Københavns Kajakpoloklub. Der skal ikke betales indmeldelsesgebyr, når/hvis et medlem skifter status mellem aktiv/passiv.

Stk. 2B. Kajakpolospillere fra andre Kajakklubber under dansk Kano og Kajak forbund, kan for en periode vælge at blive gæstemedlem i K-Polo. Gæstemedlemskab giver ret til på lige fod med K-Polo’s medlemmer at deltage i træning og bruge klubbens udstyr. Gæstemedlemmer er kendetegnet ved, at de betaler normalt kontingent til en anden Kajakklub samt at de repræsenterer denne i Danmarksturneringen. Kontingentet for gæstemedlemmer er 50% af kontingent for aktive medlemmer i K-Polo. Gæstemedlemmer skal ikke betale indmeldelsesgebyr. Såfremt gæstemedlemmet er frigivet fra deres respektive klub, kan de købe nøgle til container. Gæstemedlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlinger.

Stk. 3. Medlemmer under 18 år skal have skriftligt samtykke fra forældre eller værge, som garanterer for medlemmets ansvarsforsikring og økonomiske forpligtigelser overfor klubben.

Stk. 4. Nye medlemmer af K-polo skal have gennemført klubbens introkursus eller skal være forhåndsgodkendt af bestyrelsen for at blive medlem.

Stk 5. Alle medlemmer skal have læst og være indforstået med klubbens dokument om sikkerhedsbestemmelser.

Stk. 6. Alle aktive medlemmer har ret til, efter ansøgning og godkendelse fra bestyrelsen, at have privat udstyr opbevaret i klubben. For at få ret til opbevaring af privat udstyr i klubben, skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Medlemmet skal være aktivt deltagende medlem i klubben. og deltage i træninger gennemsnitlig mindst 4 gange pr. måned (fra 1. april – 31. oktober).
 2. Kun én kajak, ét spraydeck, én pagaj, én hjelm m.m. pr. Medlem.
 3. Privat udstyr skal være tydeligt markeret med navn.

Stk. 7A. Privat udstyr, som ikke er tydeligt mærket med navn eller privat udstyr som tilhører medlemmer, der ikke opfylder betingelserne i §3, stk. 6, overgår til klubben på de årlige arbejdsdage og markeres som klubudstyr.

Stk. 7B Bestyrelsen kan til enhver tid lave en individuel vurdering og give dispensation for reglerne anført i stk. 2A, 6 og 7.

Stk. 8. Medlemmer kan ændre medlemsstatus eller udmelde sig skriftligt med 30 dages varsel til den 1. januar eller 1. juli ved henvendelse til kassereren. Bestyrelsen kan dog bevilge ændring i medlemsstatus eller udtrædelse med kortere varsel. Der kan ikke foretages afkortning i kontingentet.

Stk. 9. Medlemmerne er forpligtet til at acceptere valg til bestyrelse og udvalg m.m.

Stk. 10. Et medlem kan af den tilstedeværende, ansvarlige instruktør ved overtrædelse af klubbens reglementer og usportslig optræden bortvises fra træningen for en periode.

Stk. 11. Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem, såfremt det, på baggrund af medlemmets opførelse eller adfærd, skønnes uansvarligt at lade medlemmet fortsætte træningen i foreningen. Endvidere kan bestyrelsen ekskludere et medlem, hvis denne offentlige fremtræden skønnes at skade, eller at kunne skade foreningens omdømme.

Stk. 12. En eksklusion kan indankes på den førstkommende generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal. Eksklusion berettiger ikke tilbagebetaling af kontingent.

Stk. 13. Ethvert medlem kan indstilles til æresmedlem og komme til afstemning på næste generalforsamling. Dette kræver ⅔ der stemmer for. Et æresmedlem indbefatter, at man er frataget kontingent og ellers står på lige fod som et alment medlem. Man kan få frataget æresmedlemskab hvis ⅔ stemmer for dette til generalforsamlingen. Æresmedlemmer er desuden fritaget opkrævning for manglende deltagelse ved arbejdsdagen.

 

§4.Bestyrelsen

Stk. 1.Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 7 personer. En formand, en næstformand, en kasserer og op til 4 menige medlemmer. Dertil en suppleant der ved sygdom eller fratrædelse af ét af de menige medlemmer, vil blive konverteret til en ét (1) årig bestyrelsespost.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, som udgangspunkt, for 2 år ad gangen. Formand og 2 menige medlemmer vælges på lige år. Næstformand, kasserer og 2 menige medlemmer vælges på ulige år. Bestyrelsessuppleanten vælges for 1 år. Yderligere vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

Stk. 3. Bestyrelsen tegner foreningen udadtil. Kun formand og kasserer har ret til at hæve midler fra foreningens kasse. Der kræves ikke to underskrifter for at hæve af foreningens midler.

 

§5. Regnskab og revision

Stk. 1. Årlig revision af regnskab. Minimum 2 bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen fastlægger forretningsordenen. Opgørelse af klubbens aktiver.

Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer.

Stk. 3. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen, som også fastsætter indskud og rykkergebyr.

Stk. 4. Alle medlemmer betaler halvårligt kontingent med forfald den 1. januar og den 1. Juli.

Stk. 5. Efter forfaldsdato påregnes rykkergebyr. 

Stk. 6. Kontingentrestance kan medføre eksklusion.

 

§6.Tegning– hæftelse

Stk. 1. Intet bestyrelsesmedlem kan handle alene på foreningens vegne uden bestyrelsens godkendelse.

Stk. 2. Bestyrelsen og klubbens medlemmer hæfter ikke økonomisk for foreningens gæld, for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue.

 

§7.Generalforsamling

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden 1. april, formanden indkalder med 3 ugers varsel til generalforsamling.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer begærer dette. På ekstraordinær generalforsamling behandles kun de punkter, der er anført på indkaldelsen.

Stk. 3. Der indkaldes til ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling senest 21 dage før den fastsatte dato. Forslag til dagorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden og regnskab udsendes senest 7 dage før samme.

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal stemmeberettigede medlemmer, der er fremmødt.

Stk. 5. Afstemningen skal ske skriftligt, hvis blot èt tilstedeværende medlem ønsker det.

Stk. 6. Der tilkommer hvert stemmeberettiget medlem èn stemme, og denne kræver personlig nærværelse.

Stk. 7. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Formandens beretning.
 • Kasserens beretning med godkendelse af regnskabet.
 • Fastsættelse af kontingent og budget.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelse.
 • Valg af bestyrelsessuppleant.
 • Valg af revisorer.
 • Valg af revisorsuppleant.
 • Eventuelt.

Stk. 8. Genralforsamlingen kan afholdels virtuelt. 

§8.Lovændringer

Stk. 1.Beslutning om ændringer i foreningens vedtægter, kræver 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på en ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling.

 

§9.Opløsning af foreningen

Stk. 1. Beslutning om afvikling af foreningen kan kun træffes på ordinære- eller ekstraordinære generalforsamlinger med 2/3 flertal af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning, skal foreningens resterende kapital og aktiver tilfalde andre frivillige kajakpolo klubber under Dansk kano –og kajak forbund. Skulle det ikke være muligt vil kapital og aktiver ved opløsning tilgå andre almennyttige formål der fremmer aktivitet på vand.

 

 

Ændringer

Dato Ændring omhandler Tekst Træder i kraft fra
2024-03-19 Æresmedlemmer §3. stk. 13

Ethvert medlem kan indstilles til æresmedlem og komme til afstemning på næste generalforsamling. Dette kræver ⅔ der stemmer for. Et æresmedlem indbefatter, at man er frataget kontingent og ellers står på lige fod som et alment medlem. Man kan få frataget æresmedlemskab hvis ⅔ stemmer for dette til generalforsamlingen. Æresmedlemmer er desuden fritaget opkrævning for manglende deltagelse ved arbejdsdagen.

2024-03-19
2024-03-19 Gebyr ved udeblivelse fra arbejdsdage

§5. stk. 7

Aktive medlemmer bliver pålagt et gebyr på 250 kr. hvis de ikke deltager til en af de to årlige arbejdsdage. Dette frafalder hvis arbejdsdagene ikke er annonceret 2 måneder i forvejen. Annoncering af arbejdsdagen meldes ud på de aktive medlemmernes mail adresse samt Facebook begivenhed.

2025-01-01